Personal Information
ชื่อ-สกุล (Name)
ภาษาไทย
(Name Thai)
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
(English {In Capital Letter})
สมัครในตำแหน่ง
(Position Applied For)
เงินเดือนที่ต้องการ
(Salary Expected)
วัน เดือน ปีเกิด
(Date of birth)
อายุ (ปี)
Age (Years)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
Weight (Kg.)
  ส่วนสูง (ซ.ม.)
High (Cm.)
 
สัญชาติ
Nationality
ศาสนา
Religion
สถานภาพการสมรส
Marital Status
โสด (Single) สมรส (Married) หย่าร้าง (Divored)
เลขที่บัตรประชาชน
Identification Card
ที่อยู่บ้านเกิด
Place of birth
ที่อยู่เพื่อการติดต่อ
Address for communication
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
House registration address
หมายเลขโทรศัพท์
Phone Number
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)
Phone Number (Residence)
หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงาน)
Phone Number (Office)
อีเมล์
Email 
รายละเอียดสมาชิกในครอบครัว (สามี /ภรรยา /บุตร)
Family details (Wife, Husband, Children)
ลำดับ / No. ชื่อ - นามสกุล  / Name วัน เดือน ปีเกิด / Date of Birth
1
2
3
4
5
ชื่อบิดา
Father's Name
อาชีพ
Occupation
ชื่อมารดา
Mother's Name
อาชีพ
Occupation
ที่อยู่ของบิดามารดา
House registration address
หมายเลขโทรศัพท์
Phone Number
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
In case Emergency
หมายเลขโทรศัพท์
Phone Number
Special Skills
คอมพิวเตอร์
Computerization
Yes No
รายละเอียด
Details
พิมพ์ดีดไทย
Thai Typing
Yes No Words per minute
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
English Typing
Yes No Words per minute
ชวเลข ไทย และอังกฤษ
Thai & English Shorthand
Yes No Words per minute
มีรถส่วนตัว
Owned Vehicle
Yes No
มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
Owned motor-cycle
Yes No
ความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ (Knowledge of English and other languages)
ความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นๆ
Knowledge of English and other languages
พูด
(Speaking)
ฟัง
(Understanding)
อ่าน
(Reading)
เขียน
(Writing)
ดีมาก
Exc.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Exc.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Exc.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Exc.
ดี
Good
พอใช้
Fair
ภาษาอังกฤษ Eng.
Education
ระดับ
LEVEL
ชื่อสถานศึกษา
(Institution Name Address)
ระยะ Period วุฒิบัตร/ ปริญญา
CERT / Degree
%
เกรดเฉลี่ย Percentage
AVG. Grade
จากปี
From
ถึงปี
To
ประถมศึกษา
Primary (STD.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น
Secondary (STD.9)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High School (STD.12)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Vocational (STD.12)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Diploma (STD.14)
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
College / University
(4 Yrs. Course)
วิชาเอกที่เรียน
Major Field of Study
รายละเอียดของการทำโครงการระหว่างการศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำโครงการอื่นๆ
Details of Summer / Field Training, Project Completed
ลำดับ
SR.
ชื่อสถาบัน
Name of The Organization
ชื่อโครงการ / หลักสูตร
Name of Assignment / Project
ระยะเวลา
Duration
วุฒิบัตรหนังสือรับรอง (ถ้ามี)
Stipend RECD. [If Any]
1
2
3
4
ประวัติการทำงานให้เริ่มจากปัจจุบันและเรียงลำดับก่อนหลัง
Employment details start with present and work back
ระยะ Period ชื่อ/ที่อยู่/โทรศัพท์ของนายจ้าง
Name and Address, Phone of Employer
ตำแหน่ง
Designation
เงินเดือน
Salary
หน้าที่โดยสังเขป
DUTIES
จากปี
From
ถึงปี
To
บุคคลอ้างอิงซึ่งมิใช่ญาติ
Give three professional references not related to you in any way who are familiar with your work
ลำดับ
SR.
ชื่อ-สกุล
Name
อาชีพ
Occupation
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
Address &  Telephone
1
2
3
การเป็นสมาชิกชมรม สมาคมทางวิชาชีพหรือสมาคมใด
Membership of any professional body / Association
ชมรม / สมาคม
Body / Association
ประเภทสมาชิก
Nature of Membership (Eg. life / Individual. etc.)
อื่นๆ
A เป้าหมายทางอาชีพ (Career Objectives)
1. มูลเหตุจูงใจอันใด ซึ่งทำให้ท่านเลือกเรียนสาขานี้ และท่านมีเป้าหมายในอาชีพของท่านอย่างไร
    What made you take up your present subject / area of specialisation and what would you define as your career objectives?.
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งมีผลต่ออาชีพของท่าน
    In what way do you think our group meets your career objectives?.
3. ท่านประเมินความสำคัญในเรื่องใดซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในอาชีพของท่าน
    What values do you consider important for professional success?.
B การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมพิเศษบางประเภท (Leisure activities)
1. ท่านร่วมในกิจกรรมพิเศษอะไรบ้าง และทำไมท่านจึงร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
    What extra-curricular activies did you partie in and why did you decide to take them up?..
2. ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้าง
    How did these benifit you?.
หากท่านได้รับการคัดเลือก ท่านพร้อมจะเริ่มงานเมื่อใด
Time required to join in case seleced ?
ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริง
The information given by me is ture to the best of my knowledge